Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CE 102TStatik(3+1+0) 3 ECTS 6
Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri. Bir maddesel noktanın dengesi. Kuvvet sistemleri ile ilgili sonuçlar. Şekil değiştirmeyen cisimlerin dengesi. Yapı analizi. İç kuvvetler. Sürtünme. Ağırlık ve kütle merkezi. Eylemsizlik momenti. Virtüel iş.
CE 171TBilgisayar Destekli Teknik Resim(2+0+2) 3 ECTS 6
Ölçek, çizgi çeşitleri, geometrik çizimler, izdüşümler, perspektif ve çeşitleri, serbest elle krokilerin çizimi, çeşitli yapı elamanlarının çizimi. Autocad programına giriş, Autocad menü komutları. Bir boyutlu çizimler, koordinatlarla çizimler, sayfa ve ayar komutları, çizim komutları, iki boyutlu çizimler, örnek uygulamalar.
CE 201TMukavemet I (3+1+0) 3 ECTS 7
Gerilme. Şekil değiştirme. Malzemelerin mekanik özellikleri: Gerilme-şekil değiştirme diyagramları, Hooke yasası, şekil değiştirme enerjisi. Eksenel yük: Saint Venant ilkeleri, statik olarak belirli ve belirsiz sistemler, ısı gerilmeleri. Burulma: Dairesel ve dairesel olmayan miller, ince duvarlı tüpler, elastik olmayan burulma. Eğilme: Basit ve eğik eğilme, eğri çubuklar, elastik olmayan eğilme. Kesmeli eğilme: Kirişlerde kayma gerilmeleri, kayma merkezi, ince duvarlı elemanlar. Önkoşul: CE102T
CE 202TMukavemet II (3+1+0) 3 ECTS 5
Bileşik yükleme. Gerilme dönüşümleri: Genel denklemler, Mohr dairesi. Şekil değiştirme dönüşümleri. Kirişlerin boyutlandırılması. Kirişlerin çökmesi: Elastik eğri, süperpozisyon yöntemi, statik olarak belirli ve belirsiz sistemler. Elastik eğride kesme kuvveti etkisi. Normal kuvvet ve eğilme. Eğilme ve burulma. Enerji yöntemleri: Enerjinin korunumu. Virtüel iş. Castigliano teoremi. Kolonların burkulması. Önkoşul: CE 201T
CE 203TYapı Malzemesi(3+0+0) 3 ECTS 5
Malzeme bilimine giriş ve malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması. Kristal yapılar ve hatalar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikleri. Metalik paslanma ve paslanmadan korunma.
CE 204TDinamik(3+2+0) 3 ECTS 6
Maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği. Newton yasaları. İmpuls ve momentum. İş. Kuvvet alanı. Potansiyel ve kinetik enerji. Dirençli ortamda hareket. Titreşim. Maddesel nokta sistemleri. Gök mekaniği. Kütlesi değişen noktanın hareketi. Rijit cisim. Euler açıları. Ağırlık merkezi teoremleri. Eksenel dönme, topaç, düzlemsel hareket. Göreceli hareket. Önkoşul: CE102T
CE 231TJeoloji (3+0+0) 3 ECTS 5
Yer küresi. Minareller. Tortul kayaçlar, metamorfik kayaçlar. Tektonik. Ayrışma ve zemin oluşumu. Jeolojik haritalar. Jeolojide etüt yöntemleri. Depremler. Hidrojeoloji, baraj jeolojisi, tünel jeolojisi, ulaşım jeolojisi. Heyelanlar. Malzeme jeolojisi. Laboratuvarda mineral ve kayaçların tanıtımı.
CE 232T Topoğrafya (2+0+2) 3 ECTS 4
Giriş. Birimler. Ölçme hataları. Ortogonal yöntemi. Teodolit ve basit açı ölçümleri. Poligon, açık ve kapalı poligonlar, poligon koordinatlarının hesaplanması. Yükseklik ölçümü. Arazide en kesit çıkarma, takometre. Arazi çalışması.
CE 239TToprak İşleri (3+0+0) 3 ECTS 3
Toprak işlerine giriş, zemin türleri ve özellikleri. Toprak işi hesaplamaları. Üretkenlik ve kazılarda maliyet hesaplamaları. Enkesitler, hacim hesapları. Kütleler diyagramı ve toprak dağıtımı. Kazı yöntemleri, Patlayıcılarla kazı. Dolgu yapımı ve sıkıştırılması. Toprak işleri şantiyesinin düzenlenmesi.
CE 304TElastik Stabilite Kuramı(3+0+0) 3 ECTS 5
Elastik stabilite. Yöntemler. Elastik kolonların burkulması. Euler halleri. Çerçeveler. Korunumlu sistemler. Enerji yöntemleri, Ritz yöntemi. Yanal burkulma. Plakların burkulması. Yaklaşık yöntemler. Önkoşul: CE201T, CE202T
CE 308TYapı Dinamiği(3+0+0) 3 ECTS 5
Ayrık sistemler. Bir serbestlik dereceli sistemler. İki serbestlik dereceli sistemler. Sürekli sistemler. Tellerin ve kabloların titreşimi. Çubukların boyuna titreşimleri. Kirişlerin eğilme titreşimleri. Yaklaşık çözüm yöntemleri. Millerin burulma titreşimleri. Dikdörtgen ve dairesel membranların titreşimi. Plakların titreşimi. Ölçme ve frekans analizleri. Önkoşul: CE 201T, CE 202T, CE 204T
CE 311T Yapı Statiği I (3+1+0) 3 ECTS 7
Yapı sistemleri. Yükler. Yapı statiğinde varsayımlar ve idealleştirmeler. Mesnet tepkileri, iç kuvvetler, denge denklemleri. Düzlem sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, iç kuvvetlerin hesabı ve diyagramlar. İzostatik düzlem sistemler; basit kiriş, konsol kiriş, Gerber kirişleri, çerçeve ve kemerler, kafes sistemler. Hiperstatik sistemler ve çözüm yöntemleri, ısı ve mesnet çökmeleri. Tesir çizgileri. Önkoşul CE102T
CE 312TYapı Statiği II (3+1+0) 3 ECTS 6
Kuvvet ve yer değiştirme yöntemlerinin temel özellikleri. Eleman rijitlik matrisi ve yük vektörlerinin oluşturulması. Sistem matrislerine geçiş için kodlama tekniği. Kuvvet ve yer değiştirme yöntemleri için bilgisayar programları. Perdeli yapıların rijitlik matrisi yöntemi ile analizi. Önkoşul: CE 311T
CE 321TAkışkanlar Mekaniği ve Hidrolik(3+0+0) 3 ECTS 5
Giriş. Birim sistemleri. Hidrostatik. Akışkanların kinematiği; bir boyutlu akımların temel denklemleri. Bir boyutlu ideal akışkanlar. Bir boyutlu gerçek akışkanlar. İdeal ve gerçek akışkanlarda iki ve üç boyutlu akımlar. Potansiyel akımlar. Borularda akış. Sürekli ve yerel enerji kayıpları. Açık kanal akımları.Önkoşul: CE204T
CE 323T Hidroloji ve Su Kaynakları (3+0+0) 3 ECTS 6
ve Su Kaynakları Hidrolik çevrim, yağış, buharlaşma, sızma, yeraltı suları, debi ölçümleri. Yüzeysel akış. Yağış-akış ilişkileri. Hidrograf analizi, birim hidrograflar. Akarsu karakteristikleri ve düzenlemesi. Taşkın denetimi ve akarsu yapıları.
CE 331TZemin Mekaniği (3+0+2) 4 ECTS 7
Zeminlerin oluşumu. Zeminlerin fiziksel özellikleri. Zeminlerin endeks özellikleri ve sınıflandırılması. Zemindeki gerilmeler, zeminlerin oturması, sıkışma kuramları, zeminlerin kayma direnci.
CE 332TTemel İnşaatı (3+0+0) 3 ECTS 5
Zemin incelemesi. Arazi ve laboratuvar deneylerinin tasarıma yönelik kullanımı, yüzeysel temellerin taşıma gücü. Kumda ve kilde oturan temeller için tasarım ilkeleri. Oturma kriterleri. Temel çukuru. Pile temeller.
CE 351TUlaştırma Mühendisliğine Giriş(3+0+0) 3 ECTS 5
Ulaştırmanın önemi. Ulaştırma mühendisliğinin gelişim süreci. Ulaştırma sistemleri: Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hatları. Ulaştırma planlamasına giriş, ulaştırma altyapıları tasarım ilkeleri, ulaştırma projeleri finansmanı. Ulaştırma sistemlerinin işletimi ve bakımı. Dünya ve Türkiye'deki önemli ulaştırma projeleri.
CE 354T Üst Yapı Mühendisliği(3+0+0) 3 ECTS 5
Üstyapı yönetimi: Kavramlar, tarihçe, bileşenleri. Ağ ve proje düzeyinde üstyapı yönetim sistemi. Kesit belirlenmesi, başarım modelleri, üstyapılarda görülen bozulmalar ve bozulma büyüklüğü. Düzenli ve önleyici bakım. İyileştirme. Fayda-maliyet analizi. Öncelik belirleme, bütçe kısıtları altında karar verme.
CE 356TKarayolu Mühendisliği(3+0+0) 3 ECTS 5
Karayolları: Tanımlar, tarihçe. İnsan ve taşıt özellikleri. Görüş mesafesi. Trafik özellikleri: Hız-trafik hacmi- yoğunluk bağıntıları, trafik öngörüsü, güzergah tasarımı. Yatay kurbalar. Boykesit ve düşey kurbalar. Kapasite analizi, Şehiriçi yolların tasarımı. Drenaj.
CE 358TDemiryolu Mühendisliği(3+0+0) 3 ECTS 5
Demiryolu: Kavramlar, tarihçesi. Geometrik tasarım. Çeken- çekilen araçlar, altyapı ve üstyapı, elektrik beslemesi, sinyalizasyon, işletme ve tren denetimi, istasyonlar, düzenli ve önleyici bakım. Kazalar. Önemli demiryolu projeleri.
CE 362TBetonarme(3+1+0) 3 ECTS 6
Betonarme elemanların tasarımında temel ilkeler. Yapı güvenliği. Eksenel yükleme altındaki elemanlar. Eğilme altındaki elemanların taşıma gücü. Kirişlerin, kolonların tasarımı. Kesme ve burulma etkisindeki elemanlar. Plaklar, Temeller. İstinat duvarları. Deprem şartnamesi.
CE 369TÇelik Yapılar(3+0+0) 3 ECTS 5
Çelik yapılara giriş. Güvenlik. Çelik birleşim tasarımı: Perçinli birleşimler, bulonlu birleşimler, kaynaklı birleşimler. Çekme çubukları, basınç çubukları, eğilme etkisindeki çubuklar. Kafes sistemler. Çekme ve basınç elemanları. Kirişler ve kiriş-kolonlar. Çatı tasarımı ve yapımı. Önkoşul: CE 201T, CE 202T
CE 379TYapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği(3+0+0) 3 ECTS 5
Şantiye organizasyonu. İdari, teknik, mali, sosyal görevler ve yetkiler. Şantiye yerleşimi ve tesisleri. Prefabrik tesisleri. Yol, yapı, baraj, köprü şantiyeleri. İş-zaman planlaması. Çubuk ve devre diyagramları, kritik yol yöntemi (CPM). Yapı işletmesine giriş. İdari ve mali mevzuat, ihale işlemleri. Müteahhitlik hizmetleri, maliyet-kar analizleri, finansal planlama, metraj.
CE 388TKentiçi Ulaştırma Planlaması(3+0+0) 3 ECTS 5
Trafik talebinin analizi ve öngörüsü. Trafik oluşumu ve trafik dağılımı. Trafik ataması ve mod seçimi teknikleri. Ulaştırma projelerinin ekonomik analizi. Maliyet-yarar analizi. Terminaller. Ulaştırma maliyetleri. Ulaştırma projelerinde karar verme, uzun dönem ulaştırma planlaması.
CE 402TElastisite Kuramı(3+0+0) 3 ECTS 5
Gerilme ve şekil değiştirme analizi. Uygunluk koşulları. Düzlem elastisite kuramı. Düzlem gerilme hali. Düzlem şekil değiştirme hali. Kartezyen takımda çözüm. Gerilme fonksiyonları. Airy gerilme fonksiyonu. Sınır koşulları. Çok terimlilerle çözüm. Biharmonik fonksiyonlar. Fourier serileri ile çözüm. Kutupsal koordinatlarda çözüm. Üç boyutlu elastisite. Saint-Venant burulması. Eğilme kuramı. Önkoşul: CE 201T, CE 202T, CE 204T
CE 404TPlastisite Kuramı(3+0+0) 3 ECTS 5
Gerilme-şekil değiştirme ilişkileri. Orantılılık sınırının ötesinde malzemelerin genel davranışı ve akma kriteri. Plastik akış hakkındaki yaklaşık kuramlar. Eğilme, burulma, düzlemsel şekil değiştirme ve gerilme problemleri. İzotropik sertleşen malzemelerde plastisite. Kinematik sertleşme ve zamana bağımlılık. Kristal kaymaya dayalı kuramlar. Varyasyonel teoremler. Önkoşul:CE 201T, CE 202T,CE 204T
CE 481TTrafik Mühendisliği(3+0+0) 3 ECTS 5
Trafik sistemlerinin bileşenleri ve özellikleri. Trafik kontrol yöntemleri. Trafik akım özellikleri. Akıllı ulaşım sistemlerine giriş. Trafik mühendisliğinde istatistiksel yöntemler. Trafik hacim çalışmaları. Hız, gecikme, seyahat süresi çalışmaları. Kaza araştırmaları. Otoparklar, yol işaretlemeleri, kavşaklar. Kavşaklarda sinyalizasyon, kavşaklarda kapasite analizi.
CE 456TDemiryolu Üstyapı Mühendisliği(3+0+0) 3 ECTS 5
Türkiye demiryolları ve üstyapısı. Ray bağlantıları, traversler, bağlantı elemanları, demiryolu eğrileri. Makaslar ve kurbağalar. Balast ve taban zemini, ray kaynakları, uzun kaynaklı raylar. Üst yapı bakım sistemleri, üstyapı yönetim sistemi, üstyapı yenilenmesi, üstyapı dayanma payı, üstyapı değerlendirmesi ve üstyapı kayıtları. Hızlı tren üstyapısı, üstyapı gerilmeleri, üstyapı standartları ve üst yapı iyileştirmesi. Özel üstyapı tipleri.
CE 462Tİleri Beton Teknolojisi(3+0+0) 3 ECTS 5
Beton üretim teknikleri. Kalite kontrolü. Yüksek dayanımlı beton karışım tasarımı. Beton katkı maddeleri. Hazır beton. Tahribatsız yöntemler. Pompa betonu. Sıcak ve soğuk havalarda beton dökümü. Su altında beton dökümü.Vakum betonu. Hafif beton.
CE 465TBeton Yollar(3+0+0) 3 ECTS 5
Beton yolların avantajları. Yüzey özellikleri. Beton yollarda kullanılan malzemeler. Beton fiziksel özellikleri. Beton bileşenleri. Üstyapı tasarımı. Beton yolların yapımı. Beton yollardaki gelişmeler. Bakım. Beton yollarda son gelişmeler.Önkoşul: CE 362T
CE 481TTrafik Mühendisliği(3+0+0) 3 ECTS 5
Trafik sistemlerinin bileşenleri ve özellikleri. Trafik kontrol yöntemleri. Trafik akım özellikleri. Akıllı ulaşım sistemlerine giriş. Trafik mühendisliğinde istatistiksel yöntemler. Trafik hacim çalışmaları. Hız, gecikme, seyahat süresi çalışmaları. Kaza araştırmaları. Otoparklar, yol işaretlemeleri, kavşaklar. Kavşaklarda sinyalizasyon, kavşaklarda kapasite analizi.

İlgili Dosyalar