İletişim Hakkımızda
Kapat

Hakkımızda

Geri

2016 yılında kurulan Işık TTO'nun amacı; ülkemizde teknoloji transferi konusunda kurumlar üstü ulusal politikaların geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine hizmet edilmesi, Işık Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sağlanmasıdır. Işık TTO'nun temel hedefleri;

  • ArGe ve yenilik içeren proje, etkinliklerin desteklenmesi,
  • Fon mekanizmalarından yararlanılması,
  • Etkin üniversite sanayi işbirliklerinin kurulması,
  • İlgili fikri mülkiyet haklarının tesisi, ticarileştirme ve girişimcilik faaliyetleri olarak belirlenmiştir.

Işık TTO'nun temel çalışma ilkeleri;

a. Üniversite iç paydaşları ve ulusal/uluslararası dış paydaşları ile etkin ilişkiler kurarak, doğru tarafları iletişime geçiren, tüm paydaşların lehine, optimum çözümler üreterek, iletişim sürecinin sağlıklı işlemesine katkı sağlayan bir arayüz olmayı,

b. Fikirden ürüne giden süreci, araştırmacı ve ilgili paydaşlar ile birebir görüşerek yürütmeyi ve paydaşlar arasında koordinasyon sağlamayı,

c. Proaktif bir yaklaşımı benimseyen hareket stratejisi ile etkin üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulması ve sürdürülmesi konusunda sonucu planlayan, takip eden, yeni fırsatlar yaratan bir yapıda olmayı,

d. Kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminde yer alan paydaşlar ile işbirliği güçbirliği yapmayı kapsar.

Işık TTO, doğrudan Rektör'e bağlı "Destekli Araştırmalar Ofisi (DAO)", "Fikri Mülkiyet Ofisi (FMO)", ve "İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi (İGM)"nden oluşmaktadır. "IşıkFab" bu birimlerle birlikte çalışmaktadır.