Makine Mühendisliği Lisans Programı

Makine Mühendisliği Lisans Programı

Makine Mühendisliği Nedir?

Mühendisler, fen bilimleri ve matematiği kullanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. 19.Yüzyılın sanayi devrimine dayanan makine mühendisliği en eski ve en köklü mühendislik disiplinlerinden biridir. Geleneksel olarak doğada bulunan malzemeyi ve enerjiyi kullanarak insanın yaşam koşullarını mekanik bileşen ve sistemlerle iyileştirmeyi amaçlayan makine mühendisliği doğal olarak çok-disiplinli bir yapıdadır. Bir otomobil tasarımı, örneğin, fizik, statik, dinamik, mukavemet, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, elektronik kontrol, malzeme, titreşim, mekanik tasarım gibi çok sayıda alanı birleştirmektedir. Nükleer, uzay-uçak, endüstri mühendisliği gibi alanlar makine mühendisliğinin doğurduğu ve geliştirdiği mesleklerdir.

Bilim ve teknolojinin getirdiği değişim makine mühendisliğini, mikro ve nano teknolojiler, moleküler biomekanik, enformasyon teknolojileri, enerji ve çevre konularını sahiplenmeye sevketmiştir. Hem temel alanların bu yeni teknolojilerle zenginleştirilmesi, hem de temel konuların ele alınma sürecinde güncel örnek ve uygulamalar ile farkındalık yaratılması gündemdedir. Ağır makine sanayi imajı, mikro-elektro-mekanik sistemler ile, yaşam bilimlerine uyarlamalar ile yer değiştirmektedir.

Makine Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları

Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Programı;

  • Makine mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, inovatif mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olan, küresel rekabete hazır ve güncel teknolojiyi kullanabilen,
  • Sürekli kendilerini geliştirerek mesleki yaşamlarını sürdürebilen, yaşam boyu öğrenimin gerekliliği bilinci ile hareket eden ve
  •  Topluma hizmetin önemini benimserek, hukuka ve etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda katkılarda bulunan makine mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Makine Mühendisliği Programı Çıktıları (Kazanımları)

Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerinin bölümde gördükleri eğitim/öğretim sırasında aşağıdaki bilgi ve becerileri (çıktıları) kazanmaları hedeflenmiştir:

1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanı ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi,

2. İstatistik, doğrusal cebir ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi) konularını kavrama becerisi,

3. Makine mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,

4. Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama becerisi,

5. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken sağlık, çevre, güvenlik, ekonomi, hukuk benzeri konularda çok yönlü eğitim,

6. Çağımızın sorunlarını tanıma; proje yönetimi ve iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık,

7. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi,

8. Mekanik ve ısıl sistemleri , bileşenleri, süreçleri, gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,

9. Karmaşık mühendislik problemlerini (açık uçlu problem / tasarım) tanımlama, biçimlendirme/ modelleme ve çözme becerisi,

10. Disipliniçi/çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme ve bireysel çalışma becerisi,

11. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi,

12. Mühendislik mesleği ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bu amaçla kendi ihtiyacını tanıma ve geliştirme becerisi,

13. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.

İlgili Dosyalar