Prof. Dr. İsmail Karakurt

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dekan

Ofis No: AMF-214
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 71 85
(0 216) 712 14 74
E-Posta:ismail.karakurtisikun.edu.tr