Üniversite
FMV Geri Ödemeli Burslar
Kapat

FMV Geri Ödemeli Burslar

Geri

IŞIK ÜNİVERSİTESİ FMV - Geri Ödemeli- BURS VERME ESASLARI

I- TANIM:

Işık Üniversitesi'nde halen okumakta olan ve Işık Üniversitesi'ne girmeye hak kazanarak kaydını yaptıran öğrenciye öğretim ücretini (tution) ödeyebilmesi için verilen ve öğrencinin Işık Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra belirlenen koşullarda FMV'ye geri ödediği burstur. Bu burs yalnızca öğrenim ücreti için verilmiş olup yurt ve diğer giderler için kullanılamaz. Bu burslar bir yıllıktır ve akademik yılbaşında verilir. İzleyen yılda da burs almak isteyen öğrencinin yeniden başvurması gerekir.

II- KOŞULLAR:

Bir öğrencinin FMV bursu alabilmesi için:

 1. Bu bursa gereksinimi olduğunu belgelerle kanıtlaması,
 2. GNO'nun (genel not ortalaması) 2.00 ve üzerinde olması,
 3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.

Işık Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin de yukarıdaki birinci koşulu yerine getirmeleri gerekir.

III- İŞLEMLER:

 1. II.'de verilen koşulları sağlayan ve FMV Bursu almak isteyen öğrenciler VII. Madde de istenen belgeler ile Işık Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvururlar.
 2. Rektörlüğe sunulan dilekçeler ve ekli belgeler Burs Komisyonu'na havale edilir. Öğrenci İşleri başvuruda bulunan öğrencinin öğrencilik durumunu belirten bilgileri (Madde II-2 ve 3) hazırlayarak öğrencinin başvurusuna ekler.
 3. Burs Komisyonu başvuruda bulunan öğrencilerin durumunu inceler, gerekçeleri göz önünde tutarak sıralı bir liste hazırlar ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Bu listede önerilen bursun yüzdesi de yer alır. Liste Üniversite Yönetim Kurulu'ndan geçen hali ile listedeki öğrencilerin dosyaları ile beraber Vakfa sunulur.
 4. Listede yer alan öğrencilere durum yazı ile bildirilerek IV. maddedeki işlemleri yapması için FMV ile temasa geçmesi sağlanır.
 5. Vakfa sunulan listede yer almayan öğrencilere de durum yazılı olarak bildirilir.

IV- BURSUN BAĞLANMASI İŞLEMLERİ

 1. Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) ile temasa geçmesi istenen öğrenci, FMV burs sorumlusuna telefon ederek (0 212 233 12 03 /1115) randevu isteğinde bulunur.
 2. Burs sorumlusu, Üniversite Yönetim Kurulu onayından geçen liste ve başvuran öğrencilerin dosyasının vakfa ulaşmasından sonra öğrenciye ve ebeveynine randevu verir. Öğrenci ve ebeveyni randevuya gelirken yanında nüfus cüzdanının aslını da getirirler.
 3. Yapılan görüşme ve değerlendirmeden sonra, FMV Yönetim Kurulu'nca geri ödemeli burs için ayrılan kontenjan, Üniversite'nin öneri ve öncelik sırası ve öğrenci ebeveyninin ekonomik durumu göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılır. Buna göre burs verilecek öğrenciler ve verilecek burs oranı saptanarak bir liste hazırlanır ve FMV İcra Komitesi'nin onayına sunulur. Kurul onayından sonra burs almaya hak kazanan öğrenciye ekte örneği belirtilen taahhütname, öğrencinin velisine de kefaletname imzalatılır.
 4. Liste onaylanarak kesinleştikten sonra durum Üniversite'ye bir yazı ile bildirilir. Onaylanan burs oranına göre Fevziye Mektepleri Vakfı'nca çek hazırlanır ve Üniversite Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Öğrenci çekini Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan alır.
 5. Öğrenciye olumlu/olumsuz resmi cevap yine üniversite yetkililerince yapılır.

V- BURSUN KESİLMESİ

GNO'su 2.00'ın altına düşen öğrencinin FMV Bursu kesilir. Öğrencinin GNO'sunu 2.00'ın üzerine çıkarması halinde izleyen sene için yeniden FMV Bursu'na başvurabilir.

FMV Bursu alan öğrencinin disiplin cezası alması halinde FMV burs kesilir ve öğrenci tekrar bu burs için başvuruda bulunamaz.

Ara dönemlerde mezun olan ve bölüm değiştiren öğrencilerin durumu Öğrenci İşleri tarafından FMV'ye bildirilir.

VI- BAŞVURU TARİHLERİ

 1. Işık Üniversitesinde okumakta olan öğrenciler için "Geri Ödemeli FMV Bursuna" başvurmaları için son tarih Akademik Takvim'de yer alan, o yıl yapılacak olan mezuniyet töreni gününden bir evvelki iş günüdür. Bu tarihten sonra başvuruda bulunan öğrencilerin dilekçesi işleme konmaz.
 2. Işık Üniversitesi'ne girmeye hak kazanan ve üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin "Geri Ödemeli FMV Bursu" için son başvuru tarihi yeni öğrenciler için ilan edilen kayıt aralığının son günüdür.
 3. Ek kontenjan ile Işık Üniversitesine girmeye hak kazanan ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin FMV Bursu için son başvuru tarihi bu öğrenciler için ilan edilen kayıt aralığının son günüdür.
 4. Geri ödemeli FMV Bursu'na başvuran ancak zaman kısıtı nedeni ile kayıt dönemi içinde burs kararı alınamamış olan yeni öğrencilerin (ek kontenjan ile gelenler dahil) ilan edilen tarihler arasında kayıt yaptırabilmek için birinci taksitlerini yatırmaları gerekir. Burs bağlanması gerçekleşirse ödedikleri tutar öğrenciye geri ödenir.

VII- BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

 1. Müracaat ve taahhütname formu (Ek-1,2)
 2. Ailenin aylık toplam gelirini gösteren belge,
  • Aylık gelir olarak aile bütçesine giren bütün kaynaklar gelir olarak kabul edilecektir. (Asıl ve yan gelirler, kira, repo vb. gelirleri.)
  • Borç veya taksit ödeniyorsa, bu ödemeler de ailenin aylık gelirine dahil edilecektir. (Borç ödeniyor diye ailenin geliri eksik gösterilmeyecektir.)
  • Resmi veya özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile fertleri, bursa müracaat edilen yılın ocak ayı gelirini, aylık gelir olarak gösterecektir.
  • Serbest çalışanlar için vergi dairesince onaylı vergi levhası fotokopisi ve gelirini belirten bir yazı ile son beyanname örneği.
  • Çalışmayan aile bireylerinden herhangi bir işte çalışmadıklarına dair muhtardan durumlarını bildirir belge.
  • Emeklilerden emekli cüzdanının fotokopisi ve aylıklarını aldıkları bankadan son emekli maaşını gösterir yazı. (Emekli olup ikinci bir işte çalışanların çalıştıklarına dair belge de getirilecektir.)
 3. Anne veya babanın mesleğini gösterir belge,
 4. Anne baba boşanmış ise, öğrencinin velayet durumunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararının fotokopisi,
 5. Sakat olanların, sakatlık derecesini belirten tam teşekküllü resmi hastanelerden almış oldukları sağlık raporu,
 6. Anne veya babanın ölmüş olması durumunda bu durumu belirten belge; anne veya babanın resmi görevde iken suikast sonucu sakat kalan veya şehit olan, 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devletin koruyucu bir ailenin himayesi altında olan öğrencilerin durumlarını gösterir ilgili kurumlardan aldıkları onaylı belge,
 7. Anne ve babanın T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 8. Ailede öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair kurumlarından alınmış belgeler,
 9. Kirada oturanların noter onaylı kira sözleşme sureti,
 10. Evi mülk olanların, evini kiraya vermesi halinde ne kadar aylık gelir getireceğini belirten o mahallenin muhtarından alınmış belge, (lojmanda oturanların ödemiş oldukları ücret dikkate alınmayacaktır.)
 11. Ailede öğrenim görenlerden yatılı okulda okuyan veya burs-kredi alanlar varsa buna dair belge,
 12. Aile fertlerine ait varsa araç ruhsat fotokopisi ile arsa bina, dükkan, daire v.b gibi tapu fotokopileri,
 13. Maddi yardım istenmesine neden olan durumun açıklanmasına ilişkin dilekçe.
 14. Bankaların verdiği eğitim kredisine başvurup bu krediyi alamadıklarını belirten belge.

VIII- GERİ ÖDEMELİ BURS HAKKINDA GENEL BİLGİ VE GERİ ÖDEME KOŞULLARI

Geri ödemeli burs; Işık Üniversitesi'ne yeni kayıt olmuş veya ara sınıflarda okuyan öğrencinin öğrenim ücretini ödemede zorlanan velilere destek olmak ve öğrencinin tahsil hayatını yarıda bırakmaması için Feyziye Mektepleri Vakfı'nca vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun olarak öğrenci adına öğrenim ücretinin bir kısmının (%25, %50 v.b) vakıfça ödenmesidir. Vakıfça ödenen bu öğrenim ücreti öğrenci mezun olduktan sonra öğrenci tarafından vakfa geri ödeyecektir. Bu ödemede, ödemenin yapıldığı yıldaki yıllık öğrenim ücreti esas alınacaktır.

Geri ödeme; Burs alan öğrenci, mezuniyetinden sonra işe girip para kazandığı zaman burs aldığı oranda ödeyeceği yılın üniversite öğrenim ücretine göre belli taksitler halinde F.M.V'nin göstereceği hesaba bursunu geri öder.

Burs alan öğrenci mezuniyetinden sonra en geç üç yıl içinde aldığı bursu FMV nın göstereceği bir banka hesabına geri ödemeye başlamak zorundadır. Ödemelere esas tutar ödemenin başladığı yıl ilan edilmiş olan üniversite öğrenim ücreti olup, taksitleri yine o yıl için FMV İcra Kurulu'nun belirlediği aylık burs miktarından az olamaz.

Taksitler izleyen eğitim yılına sarktığı takdirde ödemenin yapıldığı yılın üniversite öğrenim ücreti esas alınır. Çok özel durumlarda (hastalık, askerlik, kaza, lisansüstü eğitim v.b) mezuniyetini izleyen 3 yıllık bekleme süresi 1'er yıl olmak üzere 2 defa ötelenebilir. Mezuniyetini izleyen 3 yıl içinde ödeme yapılmadığı takdirde burs geri ödemesi kefalet verenden tahsil edilir. Öğrencinin vefatı durumunda borç takip edilmez.