Akademik Lamia Veral
Instructor Lamia Veral

Faculty of Fine Arts

Fashion and Textile Design Dept.

Ofis No:157
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:lamia.veral@isikun.edu.tr