Ders Programı (2019-2020 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler)

Ders Programı (2019-2020 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler)

8 Dönemlik Ders Programı
FRESHMEN YEAR / BİRİNCİ YIL
1st Semester (Fall) / 1. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi(*)
ME 007 Introduction to Engineering / Mühendisliğe Giriş 1+0+0 1 1
ENG 101 English I / İngilizce I 3+0+0 3 5
MATH 101 Calculus I / Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3+0+2 4 7
ME 120 Engineering Graphics / Mühendislikte Çizim 1+0+4 3 6
CHEM 101 General Chemistry / Genel Kimya 3+0+0 3 5
PHYS 101 General Physics I / Genel Fizik I 3+0+0 3 5
PHYS 103 Physics Lab. I / Fizik Laboratuvarı I 0+0+2 1 2
ENGG 101 Computer Literacy For Engineers / Mühendisler İçin Bilgisayar Okur Yazarlığı 0
Semester credits / Dönem kredisi 18 31
(*) ECTS: European Credits Transfer System / AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
FRESHMEN YEAR / BİRİNCİ YIL
2nd Semester (Spring) / 2. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
CSE 101 Introduction to Programming / Programlamaya Giriş 3+0+2 4 7
ENG 102 English II / İngilizce II 3+0+0 3 5
MATH 102 Calculus II / Diferansiyel ve İntegral Hesap II 3+0+2 4 7
ME 210 Materials Science / Malzeme Bilimi 3+0+2 4 6
PHYS 102 General Physics II / Genel Fizik II 3+0+0 3 5
PHYS 104 Physics Lab. II / Fizik Laboratuvarı II 0+0+2 1 2
Semester credits / Dönem kredisi 19 32
SOPHOMORE YEAR / İKİNCİ YIL
3rd Semester (Fall) / 3. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
MATH 203 Multivariable Calculus & Differential Equations / Çok.Değ.Mat ve Dif.Denklemler 4+1+0 4 7
ME 201 Computational Methods in Engineering / Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler 2+0+2 3 6
ME 241 Introduction to Solid Mechanics / Katı Mekaniğine Giriş 3+0+0 3 5
ECO 101 Introduction to Economics I / İktisata Giriş I 3+0+0 3 6
TUR 101 Turkish I / Türkçe I 2+0+0 2 2
ME 220 Design and Manufacturing / Tasarım ve İmalat 3+0+2 4 7
Semester credits / Dönem kredisi 19 33
SOPHOMORE YEAR / İKİNCİ YIL
4th Semester (Spring) / 4. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
HSS 100 Professional Ethics / Profesyonel Etik 1+0+0 1 1
MATH 200 Linear Algebra / Doğrusal Cebir 3+0+0 3 5
MATH 234 Applied Probability and Statistics for Engineers /
Mühendisler için Uygulamalı İstatistik ve Olasılık
3+0+0 3 5
ME 345 Mechanics of Materials / Mukavemet 3+0+0 3 6
ME 242 Dynamics / Dinamik 3+0+0 3 5
ME 264 Thermodynamics / Termodinamik 3+1+0 3 6
TUR 102 Turkish II / Türkçe II 2+0+0 2 2
ME 290 Industrial Training / Yaz stajı NC 5
Semester credits / Dönem kredisi 18 35
JUNIOR YEAR / ÜÇÜNCÜ YIL
5h Semester (Fall) / 5. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
ME 301 Measurement and Instrumentation Lab / Ölçme Laboratuvarı 1+0+2 2 5
ME 353 Fluid Mechanics / Akışkanlar Mekaniği 3+1+0 3 6
EE 339 Fundamentals of Electrical and Electronics Engineering / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Esasları 3+0+0 3 5
HIST 101 History of Turkish Republic I / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2
ME 324 Machine Design I / Makina Elemanları I 3+0+2 4 7
ME 362 Heat Transfer / Isı Transferi 3+0+0 3 6
Semester credits / Dönem kredisi 18 33
JUNIOR YEAR / ÜÇÜNCÜ YIL
6th Semester (Spring) / 6. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
ME 302 Experimental Engineering Lab / Mühendislik Deneyleri Lab 1+0+2 2 5
ME 336 Modeling and Control of Dynamic Systems / Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Denetimi 3+1+0 3 6
HIST 102 History of Turkish Republic II / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2
ME 390 Industrial Training / Yaz stajı NC 5
ME_HSS-I HSS Elective / İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli 3+0+0 3 5
ME 346 Machine Theory / Makine Teorisi 3+0+0 3 5
ME 464 Applied Thermal Systems / Uygulamalı Isıl Sistemler 2+0+2 3 6
Semester credits / Dönem kredisi 17 34
SENIOR YEAR / DÖRDÜNCÜ YIL
7th Semester (Fall) / 7. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
ME_C-I Complementary Elective I / Tamamlayıcı Seçmeli I (*) 3+0+0 3 5
ME_D2-I Departmental Elective I / Bölüm Seçmeli I (**) 3+0+0 3 5
ME_D2-II Departmental Elective II / Bölüm Seçmeli II 3+0+0 3 5
ME_F-I Free Elective / Serbest Seçmeli (***) 3+0+0 3 5
ME_HSS-II HSS Elective / İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli 3+0+0 3 5
Semester credits / Dönem kredisi 15 25

(*) 3XX, 4XX coded engineering, mathematics and physics courses offered by Işık University. Some management courses are also considered in this category / 3XX, 4XX kodlu Işık Üniversitesinde açılan mühendislik, matematik ve fizik dersleri. Bazı işletme dersleri de bu kategoride yer almaktadır.

(**) Elective courses offered by Mechanical Engineering Department for students to gain depth in Mechanical Engineering Technology / Bölüm tarafından öğrencinin Makina Mühendisliği teknolojisine ait bilgilerini derinleştirmesi amacıyla seçimine sunulmuş dersler.

(***) Any course offered by the Departments of Işık University, which may contribute to personal and professional evolution of Mechanical Engineering Students / Makina Mühendisliği Öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunabilecek Işık Üniversitesinde açılan herhangi bir ders.

SENIOR YEAR / DÖRDÜNCÜ YIL
8th Semester (Spring) / 8. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
ME 490 Project / Proje 0+0+8 4 7
ME_D2-III Departmental Elective III / Bölüm Seçmeli III 3+0+0 3 5
ME_C-II Complementary Elective II / Tamamlayıcı Seçmeli II 3+0+0 3 5
ME_HSS-III HSS Elective / İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli 3+0+0 3 5
ME_F-II Free Elective / Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5
Semester credits / Dönem kredisi 16 29
Total Credits / Toplam Kredi 138 250
Departmental Elective Courses
AUE 326 Combustion and Internal Combustion Engines / Yanma ve İçten Yanmalı Motorlar
AUE 328 Power Transmission Systems / Güç Aktarma Sistemleri
AUE 421 Vehicle Design and Computer Aided Design / Taşıt Tasarımı ve Bilgisayar Destekli Tasarım
ME 423 Machine Design II / Makina Elemanları II
ME 436Modern Control Theory / Modern Denetim Kuramı
ME 455Applied Fluid Mechanics / Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği
ME 435Mechatronics / Mekatronik
ME 460Energy Systems / Enerji Sistemleri
ME 429Manufacturing Engineering / İmalat Mühendisliği
ME 427Introduction to Robotics / Robotiğe Giriş
ME 482 Industrial Automation / Endüstriyel Otomasyon
ME 491Materials Selection in Mechanical Design / Mekanik Tasarımda Malzeme Seçimi