Staj Raporu Hazırlama

Staj Raporu Hazırlama

Staj Raporu Hazırlama Kuralları

Genel yazım kuralları
Staj raporlarının hazırlanmasında uyulması gereken yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 • Rapor (210x297mm) boyutundaki beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır.
 • Rapor en az 20 sayfa uzunluğunda olmalı, bütün yazı ve şekiller bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır. Bilgisayarda çizimi güç olan şema, şekil ve resimler raporun sonundaki ekler bölümüne eklenebilir.
 • Bütün sayfa, tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır. Şekil ve tablolar metinde ilk sözü edilen yere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır.
 • Şekillerin adı, şeklin altına; tabloların adı, tablonun üstüne yazılmalıdır.
 • Raporun ilk sayfası, pratik çalışmayı yapan öğrencinin adı, soyadı, numarası, bölümü bilgilerini içeren kapak sayfası olmalıdır.
 • Rapor Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir.
 • Raporlar ciltli veya dosya içerisinde teslim edilir.

Raporu oluşturan bölümler
Pratik çalışma raporunda bulunması gereken bölümler şunlardır:

 • Kapak sayfası: Yazım kurallarında belirtilen formda olmalıdır.
 • Kurum bilgileri ve onay sayfası: Bu sayfa staj yapılan kurumun adı, adresi, çalışma yapılan birimler ve çalışmanın yapıldığı tarih birimlerini içermelidir. Ayrıca bu sayfa, staj yapılan kurumdaki yetkili amir tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.
 • Haftalık çalışma bilgileri: Bu bölümde, staj süresi içerisindeki herbir hafta için çalışma planı, incelenen konular, yapılan çalışmalar ve kazanılan deneyimler özetlenir. Herbir haftaya ilişkin çalışma planı, stajın yapıldığı birim amirlerince onaylanmalıdır.
 • İçindekiler listesi: Raporda bulunan bütün bölümler ana başlıklar ve alt başlıklar olmak üzere ilgili sayfa numarası belirtilerek sıralanmalıdır.
 • Önsöz: Yapılan çalışma hakkında kısa bilgi verilir. Önsöz bir sayfayı geçmemelidir.
 • Kurum tanıtımı: Staj çalışmasının yapıldığı işletmenin tanıtımı, organizasyon yapısı, aktiviteleri, birimleri, personel durumu, üretim, pazarlama ve ürün bilgileri hakkında kısa bilgi verilir.
 • Rapor bölümü: Bu bölümde staj süresince yapılan işler, haftalık çalışmaları özetleyici şekilde açıklayıcı bilgiler, öğrenilen sistem ve ürünler, öğrencinin birebir yaptığı katkı verilen çalışmalar aşağıdaki şablonun rapor kısmına eklenerek özetlemelidir. Rapor öğrencinin edindiği bilgi ve kazanımları, elde etmiş olduğu tecrübeleri açıklayıcı olmalı, firmanın kullanmış olduğu cihaz ve sistemleri tanımlamakla kısıtlı kalmamalıdır.
 • Sonuç: Pratik çalışmanın öğrenciye kazandırdığı bilgi ve deneyim sonuç bölümünde açıklanır.
 • Ekler: Rapor metninde bahsi geçen büyük şekil ve şemalar ile ilave olarak verilmek istenen diğer bölümler (program, grafik, resim vb.) bu bölüme eklenir.

İlgili Dosyalar