Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
HSS 101 Uygarlık Tarihi I (History of Civilization I) (3+0+0+) 3
Tarım devrimi, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da ilk uygarlıkların yükselişi. Klasik Yunan ve Hellenistik dünya, Roma ve İmparatorluğu. Uygarlığın yayılışı ve göçler. Bizans ve Avrupa. İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı, Afrika uygarlıkları, Batı uygarlığı.
HSS 102 Uygarlık Tarihi II (History of Civilization II) (3+0+0+) 3
Ortaçağlar, Rönesans, Aydınlanma dönemi, Fransız ve Sanayii devrimleri. Dünya ekonomisi. Rusya'nın yükselişi, Batı dışında sanayileşme, I. Dünya savaşı, ikinci küresel çatışma, küreselleşme: dünya tarihi 1990-2004.
HSS 103 Sanat Tarihi (History of Art) (3+0+0) 3
Sanat kavramı. Görsel sanatların rolü. Sanat tarihi. Tarih öncesi dönemden modern çağa dek görsel sanatlar. Görsel sanatların dili: mimari, heykel, resim. İlkçağlar, ortaçağlar, Rönesans, modern dünya.
HSS 107 Felsefeye Giriş (Introduction to Philosophy) (3+0+0) 3
Felsefenin anlamı ve tanımı. Felsefenin temel konuları, sorunları ve kuramları. Felsefe tarihindeki başlıca filozoflar. Bilgi, bilim, varlık, ahlak, siyaset, din, dil, sanat gibi konular üzerine geliştirilen felsefi kuramlar. Bilgelik, bilgi, gerçeklik, temellendirme arasındaki ilişki. Akılcılık, deneyimcilik, duyguculuk, evrenselcilik, görelilik, nesnelcilik, öznelcilik, kuşkuculuk. Özgür irade ve belirlenimcilik, yabancılaşma, özgürlük ve adalet sorunu.
HSS 108 Edebiyat Tarihi (History of Literature) (3+0+0) 3
Edebiyatın tarihi ve gelişimi. Antik Mezopotamya, Mısır, Çin, Hindistan ve Yunan'da edebiyatın ilk örnekleri. Avrupa'da, Roma, Orta Çağ, Rönesans, Aydınlanma dönemlerinde ve 19. Yüzyılda edebiyat. Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'da edebiyat. Homeros, Dante, Shakespeare, Goethe, Hugo, Tolstoy, Dostoyevski gibi edebiyat tarihinin önde gelen yazarları.
HSS 111 HSS Oryantasyon Seminerler (HSS Orientation Seminars) (2+0+0) 2
İnsan, Toplum Bilim, Sanat, Bilim ve Teknoloji Çalışmalarında farklı disiplinlere ait bilgi, kuram ve kavramların bütünleştirilmesi.
HSS 140 Sosyolojiye Giriş (Introduction to Sociology) (3+0+0) 3
Sosyolojik metot. Sosyolojik analiz birimi olarak birey. Gruplar, örgütler ve toplum. Güç yapıları ve eşitsizlik. Etnisite, yaşlanma ve cinsiyetçilik. Hükümet ve politik güç. Sosyal kurumlar: İş ve aile; medya ve din. Sosyal değişim. Globalleşme.
HSS 204 Modern Bilimin Doğuşu (The Rise of Modern Science) (3+0+0) 3
Bilim tarihi araştırmaları için başlıca kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar. Rönesanstan bu yana fen bilimleri tarihindeki temel konular; Kopernik Devrimi, Bilim Devrimi ve Aydınlanma.
HSS 224 İnsanın Gelişimi ve Kültür (Human Development and Culture) (3+0+0) 3
Sosyal Evrim. Toplum çeşitleri: Avlayıcı ve toplayıcı, tarım, sanayi ve sanayi sonrası toplumlar. Teknolojik yenilik, zenginlik, güç ve eşitsizlik. İlerleme Çatışkıları. Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi, Demokratik devrimler. Gelişme ve özgürlük. Kültür ve sosyal yapı. Teknolojik sebepçilik ve eleştirisi. Günümüz dünyasında insan gelişimi. Gelişmekte olan toplumlarda bilişim ve iletişim. Tarih olarak gelecek.
HSS 300 Etik, Bilim ve Sosyal Sorumluluk (Ethics, Science and Social Responsibility) (3+0+0) 3
Etik kuramları ve sosyal sorumluluk kavramı. Bireysel ve ortak sorumluluk. Bilimcilerin sosyal sorumlulukları. Araştırma etiği. Bilim ve din. Teknoloji ve insani değerler. Bilgisayar etiği. Bilim ve teknolojide etik olmayan uygulamalar. Ortak iyilik için bilim ve teknoloji. Tıbbi deneyler ve etik çelişkiler.
HSS 331 Kültürel Antropolojiye Giriş (Introduction to Cultural Anthropology) (3+0+0) 3
İnsan düşünce ve davranışının insanbilimsel incelemesinde temel görüşler, yöntemler ve tartışmalar. Bir çok farklı toplumda yaşama biçimleri çalışması. İnsanbilimcilerin toplumları anlamaya çalışma yolları. Etnografik araştırmaya giriş. Araştırma ve analiz için araç ve teknikler.
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş (Introduction to Political Science) (3+0+0) 3
Siyaset biliminin doğası ve yöntemleri. Temel kavramlar, siyasi kurumlar ve politik davranış. Siyasi partiler ve baskı grupları, siyasi katılım, seçimler ve oy verme davranışı. Devlet ve bürokrasi.
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (2+0+0) 2
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Cumhuriyet Türkiye'sinin 1930'lar sonuna kadar ülkenin geçirdiği siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler ve dönüşümler. Modernleşme sürecinde Türkiye'nin kuruluş yıllarında devrimler ve toplumsal dönüşüm.
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (2+0+0) 2
İkinci Dünya Savaşı yıllarından günümüze Türkiye'nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi. Çok partili hayata geçiş ve DP, 1960'lar ve 1970'lerde toplumsal dönüşümler, demografik değişim, sanayileşme ve yeni sosyal hareketler, 12 Eylül darbesi ve sonrası, 2000'lerde siyasal ve toplumsal kutuplaşma.
TUR 101 Türkçe I (2+0+0) 2
İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi; sözlü ve yazılı iletişim; Türkçe'nin karekteristik özellikleri; anlatım öbekleri, türleri ve anlatım bozuklukları.
TUR 102 Türkçe II (2+0+0) 2
Anlatımın özellikleri ve türleri; yazı ve konuşma türleri; dünya ve Türk Edebiyatı ustalarından seçilmiş metinlerle anlatılması.
Ders Kod Ders Adı Kredi
HSS 354 Etik ve Toplum (Ethics and Society) (3+0+0)3
Ahlak felsefesi ve siyaset felsefesi'nin temel kuramları. Değer yargılarının, eylem ve seçimlerin temelleri. Ahlakın akıl ve duygu ile ilişkisi. Özgür irade ve belirlenimcilik sorunu. Etik'te evrenselcilik, görelilik, nesnelcilik ve öznelcilik. Etik'te normatif kuramlar: Mutçuluk, hazcılık, yararcılık, altruizm, egoizm. Kapitalizm-komünizm karşıtlığı ve sosyalizm kuramları. İntihar, ötenazi, kürtaj, genetik mühendislik, hayvan hakları, çevre sorunları, silahlanma gibi Uygulamalı Etik alanındaki sorunlar. Platon, Aristoteles, Epikuros, Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Proudhon, Nietzsche ve Marx gibi filozofların ahlak ve siyaset üzerine kuramları.
STS 301 Bilim, Teknoloji ve Toplum İlişkilerindeki Bakış Açılar (Perspectives on Science, Technology and Society Relations) (3+0+0) 3
Toplumdaki bilim ve teknoloji kuramları. Bilim ve teknoloji vaka çalışmaları. Bilimsel Devrim. Pozitivizm ve post-pozitivizm. Buluş ve yenilik kuramları. Teknolojik Gerekircilik. Sosyal Yapısalcılık; toplumun bilim ve teknolojiyi şekillendirişi. Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşim.
STS 303 Bilim ve Teknoloji Tarihi (History of Science and Technology) (3+0+0) 3
Aydınlanmadan bugüne bilim ve teknolojinin gelişimi; Sanayi Devrimi, mühendisliğin ortaya çıkışı. Bilim ve teknolojinin karşılıklı bağımlılıkları. Tıp ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de küresel gelişmeler bağlamında bilim ve teknoloji.
STS 304 Bilim Felsefesi (Philosophy of Science) (3+0+0) 3
Bilgi ve bilim arasındaki ilişki. Bilimsel bilginin ve kuramların özellikleri. Sınır belirleme sorunu. Bilim ile sahte-bilim ayrımı. Bilimsel yöntem. Gözlem ve deney. Bilimsel açıklama modelleri. Nedensellik ilkesi. Çıkarım biçimleri: Tümevarım ve tümdengelim. Doğruluk, yanlışlık ve geçerlilik. Olgu ve kurgu ayrımı. Yanlışlanabilirlik, doğrulanabilirlik, empirik test edilebilirlik, bilişsel anlam. Bilimsel devrimler ve dönüşümler. Paradigma ve gelişmeci araştırma programları kuramları.
STS 306 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi (Sociology of Science and Technology) (3+0+0) 3
Bilim ve teknolojinin toplumsal yapılanması. Bilim ve teknolojinin sosyolojik yönleri. Bilimsel çalışmaların etnografik olarak incelenmesi. Bilimsel ve teknolojik değişimin etik yönleri. Teknolojiler ve günlük yaşam.
STS 490 Proje (Project) (0+0+8) 4
Çağdaş "Bilim, Teknoloji ve Toplum" alanındaki bir konunun bir akademik danışman yönetiminde araştırılması; yazılı bir rapor ve sözlü sunum.
Ders Kod Ders Adı Kredi
HSS 223 Bilim, Teknoloji ve Toplum (Science, Technology and Society ) (3+0+0) 3
Bilim ve teknolojinin tarihsel özeti, bilim - teknoloji ilişkileri, teknoloji - çevre ilişkileri, bilimin toplumsal algılanması, bilimsel süreç, bilimsel yöntem; mühendislikte, sosyal bilimlerde ve tıpta bilimsel öngörü, istatistiksel veri değerlendirme. Örnek problemler ve toplumsal tartışmalar, depremler ve önceden tahmini, elektromanyetik dalgalar ve toplumsal kaygılar, bilim ve etik, risk yönetimi ve temkinli yaklaşım ilkesi.
HSS 421 Bilişim Teknolojisi ve Sosyal Yaşam (Information Technology and Social Life) (3+0+0) 3
Bilişim teknolojilerinin tarihi. Bilişim Toplumu, Bilgi Toplumu, Ağbağ Toplumu kavramları. İnternet kültürü. Bilişim teknolojileri ve ekonomik büyüme. Mahremiyet konuları. Bilgisayar oyunları ve kimlik sorunu. Internet ve politik katılım. Bilişim teknolojileri ve eğitim. Eşitsizlik ve bilişim teknolojileri. "Sayısal Bölünme".
HSS 422 Teknoloji ve Kalkınma (Technology and Development) (3+0+0) 3
Teknoloji, sanayileşme, kalkınma, ilerleme kavramları. Değişik bakış açıları ile teknoloji: Neoklasik ekonomi kuramında teknoloji, Bağımlılık Okulu ve teknolojik bağımlılık, uygun teknoloji yaklaşımı, emek süreci kuramında teknoloji. Tarihsel Gelişim: Taylorizm, Fordizm, post-Fordist üretim sistemlerinin doğuşu ve esnek uzmanlık, Japon üretim sistemi. Ulusal yenilik sistemi ve teknoloji politikaları.
STS 311 Bilim, Teknoloji ve Çağdaş Sanat (Science, Technology and Contemporary Arts) (3+0+0) 3
Bilim ve sanat arasındaki farkın sorgulanması. Bilim ve teknolojinin çağdaş sanatta kullanımı. Çağdaş sanat yapıtları aracılığıyla demokrasi, özgürlük ve nesnellik / öznellik gibi kavramların analizi. Bilim, teknoloji ve çağdaş sanat yöntemlerinin eleştirel olarak karşılaştırılması.
STS 312 Filmlerde Bilim ve Teknoloji (Science and Technology in Movies) (3+0+0) 3
ABD ve Avrupa sinemasının tanınmış filmlerini kültürün parçası olarak ve bilim ve teknolojiye genel yaklaşım açısından "okumak". İçeriği eleştirel olarak ele almak ve bilim ve teknolojiye genel kamu yaklaşımının şekillenmesinde filmlerin seyirci üzerindeki etkisinin tartışılması.
STS 322 İletişim, Teknoloji ve Toplum (Communication, Technology and Society) (3+0+0) 3
Yeni iletişim teknolojileri ve yeni mücadele / başetme alanları. Bilgiyi gönderme ve elde etmedeki yeni yöntemlerin medyayı ve toplumu nasıl dönüştürdüğü. İnternet; en hızlı gelişen iletişim teknolojisi. İnternetin medyaya ve genel olarak topluma etkisi.
STS 331 Çevre, Teknoloji ve Toplum (Environment, Technology and Society) (3+0+0) 3
Çevre kalitesinin temel elemanları ve ilkeleri. Ekosistem kavramı. Kaynaklar, canlı sistemlerde mineral döngüleri. Nüfus, yiyecek ve açlık; enerji ve çevre. İnsan faaliyetlerinin sağlık ve çevreye olan etkileri. Atık ve hastalıklar. Su kirliliği, su kirleticileri ve denetim. Hava kirliliği, yerel ve küresel sorunlar. Katı atıklar ve yönetimi. Arazi kullanımı ve yanlış kullanımı. Teknoloji ve çevre. Endüstriyel kirlilik, atıkların azaltılması, tehlikeli maddeler ve atıklar. Toplumsal ve etik sorunlar.
STS 341 Biyoteknolojinin İnsani Boyutları (Human Dimensions of Biotechnologies) (3+0+0) 3
Biyoteknolojide son gelişmeler. İnsan genom projesi ve sosyal, kültürel, yasal, etik sonuçları. Klonlama. Genetik deney ve danışma. Embriyon kök hücresi araştırması. Genetiği değiştirilmiş yiyecekler. Gen tedavisi. Tahmin edilmiş ve kişiseleştirilmiş ilaç.
STS 342 Biyoteknoloji ve Etik (Ethics and Biotechnology) (3+0+0) 3
Biyoetiğin ilkeleri. Biyoteknolojideki gelişmeler ve etik sonuçları. Gelişmelerin çevre, sanayi, tarım ve ilaç açısından etkileri. Genetik deney ve danışma, insan klonlama ile ilgili etik sorunlar. Ticaretleştirme ve patentleme.
STS 441 Teknoloji ve İş (Technology and Work) (3+0+0) 3
Teknolojik devrim. İşin doğasının, kişisel hayatın ve mesleki yapıların değişimi. İşin sayısallaştırılması. Emek piyasasındaki eğilimler. İşin küreselleşmesi; iş zamanının ve iş alanı kavramının değişen doğası. İşin kadınlaşması.
STS 442 Stratejik Teknoloji Yönetimi (Strategic Management of Technology) (3+0+0) 3
Teknolojik değişim süreci: Yenilik ve yayılma. Teknolojik çevre. Rekabetçilik: firmaların rekabet avantajı sağlaması. Teknoloji istihbaratı. Veri toplama mekanizmaları. Teknoloji-iş idaresi bağlantısı; teknolojiyi firma planlamasının içine almak. Teknoloji stratejisinin temel ilkeleri. Teknoloji stratejisinin tasarımı ve evrimi. Teknolojik işbirlikler.
STS 443 Ulusal Yenilik Sistemleri ve Rekabetçilik (National Innovation Systems and Competitiveness) (3+0+0) 3
Teknoloji, sanayileşme ve kalkınma. Teknik değişimin ekonomisi. Ulusal rekabet avantajının belirleyicileri. Yenilik stratejisi için çerçeve geliştirmek ; teknoloji tahmini, teknoloji öngörüsü, teknoloji değerlendirmesi. Teknolojiyi yakalamak. Takipçiler için teknoloji stratejisi: taklitten yeniliğe.
STS 444 Bilişim Çağında Bilgi ve Bilgi Yönetimi (Knowledge and Knowledge Management in the Information Age) (3+0+0) 3
Veri, enformasyon, bilgi. Açık ve örtük bilgi. Bilgi toplumu kavramının sosyal, kültürel ve ekonomik tanımları. Ağ Toplumu. Bilginin yönetimi. Bilgi yönetiminin ilkeleri ve süreçleri. Bilgi yönetiminde insan ve teknoloji unsurları.
STS / MAN 479 İnovasyon Yönetimi (Innovation Management) (3+0+0) 3
İnovasyonun türleri: Ürün inovasyonları, süreç inovasyonları, pazarlama inovasyonları, organizasyonel inovasyonlar. İnovasyonun bireyler, firmalar ve uluslar için değeri. İnovatif kurum inşası. İnovasyon stratejisi geliştirilmesi. İnovasyon kaynakları. İnovasyon ağyapıları. Yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması. Açık inovasyon. İnovasyonun faydalarından yararlanma.
Ders Kod Ders Adı Kredi
HSS 220 Kültür Çalışmaları (Cultural Studies) (3+0+0) 3
İletişim çalışmalarına bir yaklaşım olarak kültürel çalışmaların gelişmesi; Alman Frankfurt ekolünün Eleştirel Kuramı, İngiliz Kültür Çalışmaları ve Amerikan Kültür Çalışmaları. Günlük yaşam anlayış ve deneyimlerimizi etkileyen ve biçimlendiren her türlü metin, televizyon, müzik, edebiyat gazete, magazin, moda, mimari, sinema ve kentsel mekanın analizi. 20. yüzyılın belli başlı düşünce akımlarını kapsayan son dönem disiplinler arası çalışmaları.
HSS 315 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları (Interpreting Renaissance and Modern Art) (3+0+0)3
Rönesans döneminden günümüze dek sanat ve mimaride büyük başarılar. Sanat tarihinin sosyal bağlam içinde incelenmesi Rönesans sanatı erken döneminden 21.yüzyıla dek bireysel sanat çalışmalarındaki anlamın yorumlanması.
HSS 353 Sanat Felsefesi (Philosophy of Art) (3+0+0)3
Sanat Felsefesi'nin temel kuramları. Sanatın tanımı ve yapısı. Estetik yargıların kaynağı. Estetik yargıların akıl ve duygu ile ilişkisi. Güzellik ve çirkinlik, düzen ve düzensizlik, uyum ve uyumsuzluk kavramları. Estetik'te evrenselcilik, görelilik, nesnelcilik, öznelcilik. Estetik yargıların zihinsel yapıyla ilişkisi. Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche gibi filozofların sanat üzerine kuramları.
HSS 355 Edebiyat Metinleri (Literature Texts) (3+0+0)3
Dünya edebiyatından seçilmiş bir edebiyat metninin okunması, incelenmesi ve çözümlenmesi. Homeros, Dante, Shakespeare, Goethe, Hugo, Tolstoy, Dostoyevski, Hemingway, Elliot, Emerson, Poe, Lawrence, Wilde, Orwell, Stendhal, Zola, Balzac, Flaubert, Gide, Mann, Hesse, Heine, Kafka, Camus, Sartre, Kazancakis gibi yazarlardan birisinin eserlerinden seçilmiş metinler.
HSS 490 Proje (Project) (0+0+8) 4
Program çerçevesi dahilindeki bir konunun bir akademik danışman yönetiminde araştırılması; yazılı bir rapor ve sözlü sunum.
Ders Kod Ders Adı Kredi
HSS 212 Tiyatronun Kültürel Kökenleri (Cultural Origins of Theater) (3+0+0) 3
Dinsel, eğitsel, propaganda aracı veya eğlence olarak tiyatro. Oyunculuğun çatışkısı: yüz mü maske mi?
HSS 302 Mimarlık Tarihi (Architectural History) (3+0+0) 3
Prehistorya döneminden günümüze dek mimarlık, şehircilik ve maddi kültür tarihine giriş. Mesopotamya, Mısır, Ortaçağ, Rönesans, Barok, Rokoko, Neoklasik ve Modern Mimari. Mimarinin temel ögeleri. Form, fonksiyon, iç ve dış mekan, teknolojik gelişim ve peyzaj açılarından mimari.
HSS 310 Çağdaş Sinema (Contemporary Cinema) (3+0+0)3
1890'lardan günümüze dek yabancı ve Amerikan sinemasında estetik, eleştirel değerler, uygulanan tekniklerin ve dinamiklerin Amerikan anlatısı, Alman dışavurumculuğu, Rus kurgulaması, Fransız gerçekçiliği, İtalyan yeni-gerçekçiligi, çesitli "yeni dalga" akımları, "üçüncü dünya" sineması ve her türden son dönem filmleri çerçevesinde irdelenmesi. Film analizi ve eleştirisine giriş; film tarzı ve anlatısı kavramları: belgesel, avant-garde (öncü), bilim-kurgu, polisiye, müzikal ve diğer türler.
HSS 311 Müzik Tarihi ve Değerlendirmesi I (Music History and Appreciation I) (3+0+0) 3
İlk çağlardan Romantik Dönem'in başına kadar müzik tarihinin incelenmesi: her dönemin temel özellikleri; müzik stillerinin, formlarının ve enstrümanlarının gelişimi; önemli besteciler ve başyapıtlar. Bir konser programı hazırlamanın gerektirdikleri.
HSS 312 Müzik Tarihi ve Değerlendirmesi II (Music History and Appreciation II) (3+0+0) 3
Romantik Dönem'den günümüze müzik tarihinin incelenmesi: her dönemin temel özellikleri; müzik stillerinin, formlarının ve enstrümanlarının gelişimi; önemli besteciler ve başyapıtlar. Müzikte eleştiri.
HSS 314 Dansı Değerlendirme (Dance Appreciation) (3+0+0)3
Gösteri sanatı olarak dans. Dansın tarihi gelişimi. Dansın müzik, sanat, hareket, edebiyat ve tiyatroyu kullanarak, insanları ve çevreyi ifade ediş biçimi.
HSS 316 Fotoğrafçılığın Temelleri (Fundamentals of Photography) (3+0+0) 3
Fotoğrafçılığın teknik ve estetik gelişimi. Fotoğraf araç ve mucitlerinin ortaya çıkışı, fotoğraf aygıtlarının gelişimi, yaratıcı ustaların üslupları, estetik konular ve fotoğrafçılığın sosyal etkisi. Fotoğraf filmini çıkarmak ve banyo etmek, temel büyütme, kompozisyon, karanlık oda teknikleri, flaş kullanımı, siyah-beyaz fotoğraf için pozometre ve süzgeç kullanımı. Işığın kullanım biçimleri, poz verme, oran saptaması için stüdyo çalışmaları.
HSS 350 Topluluğa Konuşma ve Sunum (Public Speaking and Presentation) (3+0+0)3
Temel konuşma ve iletişim kuramı. Çeşitli konuşma türleri için tarz, biçim, yapı, gelişim, sunum kipi, içerik, amaç ve çevre ile ilgili ölçütler. Sunum tekniğini geliştirmek için nefes, telaffuz, ses değişiklikleri gibi alıştırmalar. Kuramsal analiz, sunum pratiği ve diğer öğrencilerin sunumlarını eleştirme süreci ile hazırlanma ve sunum becerilerinin geliştirilmesi.
HSS 412 Türk ve Osmanlı Sanatı (Ottoman and Turkish Art) (3+0+0) 3
Türk ve Osmanlı sanatında başlıca üslüp, biçim, estetik ve konular. Biçimsel formların yaratılışı. Türk Sanatının tarihsel gelişimi ve çağdaşlaşma süreci boyunca geçirdiği değişimlerin izlenmesi. Avrupa yaşam biçiminin Osmanlı toplumundaki kültür ve zevk değişimindeki etkisi. Osmanlı ve Türkiye Anadolu'sunun sosyal, ekonomik ve siyasi yapıları.
HSS 413 Güncel Müzik: Politika ve Toplumun Bir Yansıması (Popular Music: A Reflection of Politics and Society) (3+0+0)3
Geliştirildiği sosyal, siyasi ve tarihsel bağlamın bir ürünü olarak güncel müzik. Bir siyasi ifade aracı olarak güncel müziğin rolü. Siyaset, güç ve müzik ilişkileri.
HSS 415 Sinema Sanatı (Film Art) (3+0+0)3
Sinema sanatının kuramsal ve pratik bileşenlerine giriş. Biçim ve içerik, anlatı ve anlatım ilişkileri. Filmlerde mizansen, sinematografi, kurgu, ve ses. Türk ve dünya sinemasından önemli örnek film gösterimleri. Türk ve dünya sinemasının değerlendirilmesi ve tartışılması. Ders içi senaryo ve "storyboard" uygulamaları.
İNSAN BİLİM SEÇMELİ DERSLERİ
Ders Kod Ders Adı Kredi
HSS 104 Mitoloji (Mythology) (3+0+0) 3
Bilimin ışığında din tarihi. Çok tanrılı dinler. Karşılaştırmalı din. Eski inançlar. Eski topluluklarda şiir. İnanışlar, mitler, tanrı ve tanrıçalar. Paleolitik, Mezolitik, Mısır, Hint, Asya, Pers, Yunan ve Roma dinleri ve mitleri.
HSS 221 Avrasya Uygarlığı ve Step Kültürü (Eurasian Civilization and Steppe Culture) (3+0+0) 3
Türklerin ana vatan(lar)ı. Avrasya bozkırlarında farklı yaşam biçimleri. Orta Asya'da "devletler"; İskitler dönemi; Avrasya istilaları; Çin tarihçiliğinde Türkler. Avrasya yaşam biçimi. Bozkırda toplumsal örgütlenmeler; Uygur, Türk ve Hazar imparatorlukları. Bozkırlarda dinler. Komşu göçebe ve yerleşik halklar arasındaki ilişkiler.
HSS 226 Popüler Kültür ve ABD (Popular Culture and the USA) (3+0+0) 3
'Popüler' sözcüğünün anlamı, kültür kavramının tanımı, popüler kültürün kısa tarihçesi, temel öğe ve özellikleri, gösterge ve paradigmaları, yineleme söyleni ve diğer söylenler ile tema ve kalıpların yaratımı ve etkisi. Amerikan sineması, TV programları, edebiyatı, müziği, resim, heykel, mimari örneklerin analizi; dil ve uslup çözümlemeleri ve sunumlarının incelenişi, sanatsal ve siyasi yorumları.
HSS 240 Toplumsal Duyarlılık : Kuram ve Uygulama (Community Involvement: Theory and Practice) (3+0+0)3
Topluma hizmet ile ilgili akademik tabanlı konulara giriş. Yerel topluluktaki ve Türkiye'nin farklı yörelerindeki çocukları ve gençleri eğitmede ve onlara rehberlik etmede yaratıcı yöntemlerin kullanımına odaklanmış uygulamalar. Toplum, demokratik yurttaşlık, topluma hizmet, sosyal adalet, toplumsal değişim ve liderlik kavramlarının işlenmesi. Eleştirel düşünme, yaratıcılık, toplumsal iletişim, problem çözme becerilerinin ve takım çalışmasının geliştirilmesi.
HSS 251 Yaratıcılık ve Kısa Öykü Yazımı (Creativity and Short-Story Writing) (3+0+0) 3
Yaratıcılığın incelenmesi. İngilizce ve Türkçe kullanarak kısa öykü yazma. Farklı alanlardan edinilen bilgi ve birikimin yeni fikirler yaratımında kullanımı. Yaratıcılık ve bu kavram üzerine geliştirilen farklı bakış açıları ve kuramlar. Yaratıcılık ve günlük hayat. Ortak bellek. Farklı ülkelerden kısa öykü incelemeleri.
HSS 313 Amerikan Sinemasında Yol (The Road in American Film) (3+0+0) 3
Kahramanın yolculuğu. Çağrı, Yola Çıkış, Yolun Söylemi, Dönüş. Söylensel öğeler ve kalıbın diğer çeşitli alt konuları (acılardan geçme veya araf dönemi, alınan yaralar, trajik yücelik, kahramanın tanrılaşması, yuvaya dönüş ya da yuvanın kazanımı); tarihin ve ortak belleğin yeniden yazılışı. Amerikan kültüründeki Sınır ve Batı kavramları. Hollywood kuralları ve kalıpları. Amerikan filmlerinin söylem analizi. Masallara, mitolojiye, popüler söylenlere, İlyada gibi destanlara, kutsal kitaplardaki ve diğer kitaplardaki "ilk örnek" öykülere ve Amerikan edebiyatı ve kültürüne göndermeler ve tartışması.
HSS 322 Metin Çözümlemeleri ve Tartışma (Textual Analysis and Argumentation) (3+0+0) 3
Metin tanımı. Edebiyat, görsel ve güzel sanatlar, sahne sanatları, mimari, reklam, TV ve siyaset metinleri ile beden dilinin çözümlemeleri. Tartışma teknik ve yöntemleri.
HSS 325 Çağdaşlığın Oluşumu (Formations of Modernity) (3+0+0) 3
Avrupa: Reformasyon, Fransız ve Sanayi Devriminden itibaren yenilik ve süreklilik, fetih ve özgürlük, savaş ve barış, kapitalizm ve sosyalizm, hukuk üstünlüğü ve terör, çağdaşlık ve eleştirmenlerinin kaynağı. Doğu ve Batı arasındaki farklılıklar. Çağdaş Avrupa'nın oluşumu: üç temel kavram (sermaye, baskı ve mücadele). "Çağdaşlığın Yolculuğu". Çağdaş dünyada insanın zorunlu göçü ve yabancılaşması.
HSS 351 Genel Hatlarıyla Amerikan Edebiyatı (Highlights of American Literature) (3+0+0)3
Zaman sıralı olarak Amerikan edebiyatı. Sömürgeleşme dönemine kısa bir bakış ve ilk öyküler. Transandentalism ve Romantisizm. Amerikan Rönesansı, Emerson, Thoreau'nun fikirleri, Hawthorne, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Emily Dickinson gibi şairlerin yapıtları; gerçekçilik ve doğalcılık akımları ve Mark Twain, T. Dreiser. Dışavurumculuk ve E. O. Neill; modernizm ve Frost ve diğerleri; Postmodernizm ve Paul Auster.
HSS 357 Temel Türk İşaret Dili (Basic Turkish Sign Language) (3+0+0)3
Türk işaret dili (TİD) ve parmak alfabesi. Temel kelimeler. TİD'nin genel özellikleri. İşaret ve beden dili ilişkisi. TİD'ye göre cümleler ve günlük iletişim. Duygular ve mimik kullanımı. TİD' de fiiller. Temel dilbilgisi kuralları.
HSS 360 Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Creative Thinking Techniques) (3+0+0)3
Yaratıcılığın tanımı ve türleri. Yaratıcı düşünme motivasyonları. Yaratıcılık hakkındaki efsaneler ve gerçekler. Yaratıcılık koşulları; içsel ve dışsal faktörler. Dikey ve yanal düşünme. Iraksak ve yakınsak düşünme. Yaratıcı düşünme için araç ve yöntemler; Beyin fırtınası, beyin yazımı, tersine beyin fırtınası, metaforik düşünme, rastgele kelimeler, Scamper tekniği, 6 düşünen şapka, geleceğin çemberi, yıldız patlaması.
HSS 414 Felsefe ve Film (Philosophy and Film) (3+0+0)3
Felsefe ve film arasındaki ilişki. Film ve sinemada felsefi düşünceler ve konular. Varlık, gerçeklik, anlam, algı, anlama, ahlâk, akıl, duygu, özgür irade, Belirlenimcilik ve yabancılaşma gibi felsefi konuların Ingmar Bergman, Federico Fellini, Roberto Rossellini, Derek Jarman, Woody Allen, Louis Malle, Andrei Tarkovsky, Wim Wenders, Stanley Kubrick ve Lars von Trier gibi yönetmenlerin filmleri aracılığıyla çözümlenmesi.
HSS 423 Kültürel Bellek (Cultural Memory) (3+0+0)3
Toplumsal ve ulusal belleklerin inşası. Anma törenleri ve tören görenekleri. Bireysel, toplumsal ve ulusal geçmişin inşasına yaklaşımlar. Ulusal bayramlar ve çeşitli törenler ile toplumlarda kültürel devamlılığın nasıl yaratıldığı. Tarihsel bilinç ve paylaşılan geçmişin yaratılması. Bellek mekanı olarak anıtlar. Geçmişin değişik yorumlarının inşasında sözlü tarihin rolü.
HSS 425 Küreselleşme ve Kültürel Kimlik (Globalization and Cultural Identity) (3+0+0)3
Küreselleşmenin kültürel sonuçları konusundaki tartışmalar. Küresel güçler karşısında yerel kültürlerdeki homojenleşme ve saydamlaşma. Kültürel mirasın korunmasında ulusal kültür politikalarının, uluslararası kurumların ve yerel toplulukların rolü. Kültürel karışmanın bir sonucu olarak arılık, gelenek, ve melezleştirme olguları hakkındaki tartışmalar.
HSS 443 Din Felsefesi (Philosophy of Religion) (3+0+0)3
Tektanrıcı dinlerde ortaya atılan konulara felsefi bir yaklaşım. Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam. Filozofların, Tanrı'nın varlığı ve nitelikleri, ruhun ölümsüzlüğü, öte dünya, vahiy, peygamberlik, mucizeler, iman ve dini ahlak üzerine geliştirdikleri kuramların çözümlenmesi. Teizm, Deizm, Fideizm, Panteizm, Ateizm ve Agnostisizm.
HSS 450 Anlatıya Yaklaşımlar (Approaches to Narratives) (3+0+0)3
İnsan deneyimini anlamanın aracı olarak anlatıya disiplinlerarası yaklaşımların geliştirilmesi. Günlük hayattaki artistik anlatımı yorumlamada yapısalcılık, başarım kuramı ve deneyim-merkezli yöntemler. Anlatı tabamlı tıp, geleneksel hikaye anlatıcılığı ve iş ortamında hikaye anlatıcılığının kullanımı. İnsan deneyimini iyileştirmek için anlatı tabanlı stratejiler. Bir tedavi aracı olarak anlatı
HSS / MAN 463 Yaratıcılıktan Girişimciliğe (From Creativity to Entrepreneurship) (3+0+0)3
Yaratıcılığın tanımı. Yaratıcı düşünme. Yaratıcı düşünme için kullanılan yöntemler. Yaratıcılığı girişimciliğe dönüştürmek. Girişimciliğin tanımı. Girişimciler hakkındaki efsaneler ve gerçekler; ortak bireysel özellikler. Makro-çevrenin değerlendirilmesi, fırsatların saptanması ve fikir üretimi. Kaynakların, yetkinliklerin, güçlü ve zayıf yanların değerlendirilmesi. İş planının geliştirilmesi. Girişimin finanse edilmesi. Finansal geçerliliğinin analizi. Etik ve hukuki temeller. Pazarlama planı. Risklerin ve belirsizliğin yönetimi. Girişimcilerin önündeki engeller.
HSS 480-499 Özel Konular (Special Topics) (3+0+0) 3
İnsan ve Toplum Bilim alanında özel konular.
STS 480-499 Özel Konular (Special Topics) (3+0+0)3
Bilim Teknoloji ve Toplum alanında özel konular.
SOSYAL BİLİM SEÇMELİ DERSLERİ
Ders Kod Ders Adı Kredi
HSS 100 Professional Ethics (Profesyonel Etik) (1+0+0) 1
Etik düşüncenin temelleri, etik ilkeler ve temel etik kuramlar; mühendisler için bireysel, akademik ve profesyonel etik; çevre etiği; teknolojik uygulamalarda etik, bilgisayar etiği; araştırma ve deney etiği.
HSS 222 Kültür ve İletişim (Culture and Communication) (3+0+0) 3
Sözlü ve sözlü olmayan iletişim biçimlerinin analizi ve yorumlanması için etnografik metodolojilere giriş. Dilbilimsel antropoloji, sosyal bilbilim ve folklor. Hayatta yüz yüze iletişim ve internet sohbet odaları ve diğer ortamlardaki aracılı görüşmelerde sözlü ve sözlü olmayan davranış dinamiği, estetiği ve kuralları.
HSS 321 Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya (Technological Change, Popular Culture and Media) (3+0+0) 3
Teknolojik değişim ve kültürel değişim ilişkisi. İnternet ve diğer sayısal bilişim teknolojilerinin oluşturduğu yeni medya bağlamında kültürel ilişkiler. "Yeni medya" ile bağlantılı temel sosyal ve teknolojik değişim kalıplarının belirlenmesi. Yeni teknolojilerin şekillenmesi ve denetimi konusunda ortaya çıkan fırsatlar. Kişinin kendini ifade etme ve politik katılım açısından yeni olanaklar.
HSS 323 Hesaplamanın Tarihi (History of Computing) (3+0+0) 3
Bilgisayarın bir bilimsel araç olarak kullanımı. Elektronik sayısal bilgisayarın icadı ve fizik, matematik, biyolojiden uygarlık tarihine kadar çeşitli alanlarda uygulanması. Bilim pratiğinde hesaplama yapmanın etkisi. Bilgisayarlar ve bilim insanlarının ispat, uzmanlık ve icat kavramlarına yaklaşımları. Bilgisayar benzetimi ve bilimsel deney.
HSS 332 Tüketim Antropolojisi (Anthropology of Consumption) (3+0+0) 3
Tüketim antropolojisi ve ürünlerin etnografik incelemesine giriş. Maddi kültür, hediye, değer ve takas, tüketim, metalaşma, teknoloji ve tasarım antropolojisi.
HSS 421 Bilişim Teknolojisi ve Sosyal Yaşam (Information Technology and Social Life) (3+0+0) 3
Bilişim teknolojilerinin tarihi. Bilişim Toplumu, Bilgi Toplumu, Ağbağ Toplumu kavramları. İnternet kültürü. Bilişim teknolojileri ve ekonomik büyüme. Mahremiyet konuları. Bilgisayar oyunları ve kimlik sorunu. Internet ve politik katılım. Bilişim teknolojileri ve eğitim. Eşitsizlik ve bilişim teknolojileri. "Sayısal Bölünme".
HSS 422 Teknoloji ve Kalkınma (Technology and Development) (3+0+0) 3
Teknoloji, sanayileşme, kalkınma, ilerleme kavramları. Değişik bakış açıları ile teknoloji: Neoklasik ekonomi kuramında teknoloji, Bağımlılık Okulu ve teknolojik bağımlılık, uygun teknoloji yaklaşımı, emek süreci kuramında teknoloji. Tarihsel Gelişim: Taylorizm, Fordizm, post-Fordist üretim sistemlerinin doğuşu ve esnek uzmanlık, Japon üretim sistemi. Ulusal yenilik sistemi ve teknoloji politikaları.
HSS 424 Şehir ve Kültür: İstanbul (City and Culture: İstanbul) (3+0+0) 3
Yunan kolonisi Bizans'tan, Osmanlı İmparatorluğu başkenti İstanbul'a. Bizans yönetimindeki "Polis". Roma İmparatorları ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun hanedanları. Osmanlı Sultanları ve mirasları. Kentin batılılaşma süreci. Modern Türkiye'nin İstanbul'u. Kentin kültürel mirası. Tarihsel dönemlere ilişkin anıtları ziyaret.
HSS 461 Endüstriyel Tasarımın Evrimi (Evolution of Industrial Design) (3+0+0) 3
Ürün tasarımının tarihsel yönü. Biçim çalışmaları; geometri, yapı, değer, üretim, anlam ve içerik ilişkileri. Ortaya çıkmakta olan teknolojiler ve tasarım fırsatları. Mimari ve ürün tasarımı arasındaki ilişki. Yaratıcı süreç. Görsel ifade.
HSS/MAN 464 Sosyal Girişimcilik (Social Entrepreneurship) (3+0+0) 3
Sosyal girişimcilik; Tanımı, tarihi, ticari girişimcilikten farkı. Dünyada ve Türkiye'de başlıca sosyal sorunlar. En iyi sosyal girişimcilik örnekleri. Ekip oluşturma ve bir sosyal girişimcilik projesinde liderlik. İş planı geliştirme: Gelir modeli, işbirliği için potansiyel ortaklar. Gelir analizi ve finansman planlaması. Özel sektör ve kamu sektöründe finansman fırsatları. Sosyal girişimcilik projelerinin pazarlanması ve duyurulması. Engeller, olası sorunlar, yasal konular.

İlgili Dosyalar